Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

תקנון האתר

 1. כללי
   

  1. הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת ("המשתמש") בקשר עם אתר האינטרנט בכתובת www.energety.co.il ("האתר") והמידע ו/או השירותים המוצגים ו/או המוצעים בו.

  2. השימוש באתר ו/או במידע ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או רישום לאירועים/כנסים/הרצאות/ועידות (להלן: "אירועים") וכן מגזינים עסקיים באמצעות האתר, מוצעים לך - המשתמש - כשהם מותנים בקבלת כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה, ללא כל שינוי. עצם השימוש כאמור, ייחשב להסכמה מפורשת שלך - המשתמש - לכל התנאים המפורטים בתקנון זה. אלמלא כן לא תהיה רשאי להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, בכולם או בחלקם.

  3. משתמש שגלש ו/או השתמש באתר זה מצהיר, כי האמור בתקנון האתר הוא שיכריע בכל חילוקי דעות בין הצדדים. המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

  4. אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת מפעילת האתר חברת אנרגטי א.ג. יעוץ בע"מ ("אנרגטי").

  5. אנרגטי שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, תנאי שימוש אלה. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן והשימוש באתר ובשירותים על פי תנאים אלו, חלה בכל עת על המשתמש בלבד. המשך שימוש בשירות מהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים.

  6. אנרגטי רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את אפשרות השימוש באתר ו/או בשירותים ו/או כל חלק מהם.

  7. תנאי השימוש בתקנון זה ובאתר מנוסחים בלשון זכר רק מטעמי נוחות והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת.
    

 2. הגדרות

  1. "אנרגטי" – מפעילת האתר, חברת אנרגטי א.ג. יעוץ בע"מ, לרבות כל הפועל בשמה ו/או מטעמה לרבות, בעליה, מנהליה ועובדיה. אנרגטי תהא רשאית להעביר את הפעלת האתר לחברה או אדם אחר ובמקרה כזה יעודכן שם המפעילה בהתאם;

  2. "התקנון" - לרבות מדיניות השמירה על הפרטיות;

  3. "מידע" ו/או "תכנים"- כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר ו/או בכל מדיה אחרת הקשורה לאנרגטי ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל או כל ריכוז תכנים דיגיטאליים בדרך שיש בה בכדי ליצור ייחודיות כלשהי;

  4. "ספק שירותי הסליקה לאתר" – מערכת Icount או כל מערכת אחרת באמצעותה מבצעת אנרגטי את פעולת סליקת כרטיסי האשראי המשמשת את אנרגטי לגביית תשלומים בעת רכישת שירותיה ו/או רישום לאירועים באמצעות האתר וכן ליצירת קבלות וחשבוניות מס.
    

 3. מידע כללי על האתר

  1. האתר מאפשר למשתמשים בו ממשק נוח בו הם יכולים לצפות, להתרשם ולקבל מידע אודות אנרגטי ופעילותה, על שירותים המוצעים על ידי אנרגטי וכן להירשם לאירועים/כנסים/הרצאות/ועידות שאנרגטי מקיימת כמו גם מגזינים עסקיים.

  2. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על אנרגטי ושירותיה. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים ליתן יעוץ מקצועי כלשהו וכמו כן, אינם מיועדים למתן הוראות מפורשות לשימוש נכון בשירותים הניתנים והמשווקים על ידי אנרגטי.

  3. רשאי להשתתף בהליך הרישום לאירועים ומגזינים עסקיים שרישומם מצריך תשלום, כל משתמש אשר כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר, המשתמש ("הלקוח") מצהיר כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר, משתמש שבבעלותו כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.

  4. המשתמש באתר מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של אנרגטי באמצעות דוא"ל, טלפון קווי או נייד, הודעות טקסט, דואר ופקס בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח 2008.
    

 4. בעלות וזכויות באתר, בשירותים ובתכנים

  1. סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של אנרגטי וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים ו/או בתכנים, הם קניינה של אנרגטי בלבד, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה.

  2. האתר, התכנים והשירותים וכל המידע הכלול בהם, לרבות התכנים, טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים, ותמונות, וקטעי וידאו, הינם רכושה של אנרגטי ו/או ספקיה והינם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לאנרגטי ו/או למי מטעמה.

  3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות תמונות, איורים, קטעי צליל, וידאו, גרפיקה, עיצובים, דגמים, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של אנרגטי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות האירועים, תיאור השירותים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

  4. כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות אלה ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לאנרגטי ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

  5. אין להפיץ להעתיק, לשכפל, למכור, לתרגם ולשווק מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של אנרגטי מראש ובכתב.

  6. השם אנרגטי (בעברית ובאנגלית), סימני המסחר של אנרגטי (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם כולם רכושה של אנרגטי בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה של אנרגטי בכתב ומראש.
    

 5. השירותים המוצגים באתר

  1. צילומים ו/או שרטוטים מכל מין וסוג שהוא המתייחסים לשירותים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את אנרגטי. אנרגטי תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני המשתמשים צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי שירותיה והאירועים שהיא מקיימת, אולם יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר אנרגטי לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
    

 6. רישום לאירועים באמצעות האתר

  1. כל המבצע פעולת רישום לאירועים ו/או למגזינים עסקיים שהינה בתשלום באמצעות האתר או שאינה בתשלום, מצהיר – בעצם ביצוע הפעולה באתר – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רישום כאמור, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרישום וכי הוא עומד בתנאים המפורטים תחת הגדרות "לקוח" או "משתמש" לעיל בתקנון זה.

  2. כל המבצע פעולת רישום המותנית בתשלום באמצעות האתר (להלן: "פעולת הרכישה") מצהיר – בעצם ביצוע פעולת הרכישה – כי הוא מקבל את כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון ספק שירותי הסליקה לאתר, ללא כל שינוי. עצם התשלום, ייחשב להסכמה מפורשת שלך - הלקוח - לכל התנאים המפורטים בתקנון ספק שירותי הסליקה לאתר כאמור.

  3. אישור חברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר מהווה תנאי מתלה לביצוע פעולת הרכישה באתר. באם לא יתקבל אישור מחברת האשראי ו/או ספק שירותי הסליקה לאתר לא יהא כל תוקף לביצוע פעולות הלקוח לרישום לאירועים ו/או למגזינים עסקיים ו/או לשירותים אחרים המוצעים על ידי אנרגטי באתר.

  4. אנרגטי רשאית למנוע מלקוח השתתפות ברישום ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה על כך ללקוח.

  5. אנרגטי שומרת לעצמה את הזכות לבקש מהלקוח לחתום על אישור שובר האשראי ו/או על מסמך אחר המאמת את פרטיי פעולת הרכישה ו/או הרישום, לפי העניין,  ו/או לאמת את זהותו באמצעות הצגת תעודה מזהה כתנאי לביצוע הפעולה כאמור.

  6. מילוי פרטיי התקשרות שגויים אשר יגרמו לכך כי לא יהיה בידי אנרגטי להבטיח שהרישום לאירועים ו/או מתן שירותים אחרים באמצעות האתר, עלול להביא לחיוב הלקוח בתשלום בגין דמי ביטול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים  ובהתאם להוראות שלהלן:

   1. לאחר מילוי כל שדות החובה בפרטיי החיוב יבחר הלקוח באם לרשום את פרטיו בחשבון באתר ולאחר מכן, יתבקש לבחור את שירות הסליקה (באם ישנה יותר מאפשרות אחת) באמצעותו מעוניין לבצע הלקוח את פעולת הרכישה.

   2. יודגש, כי בשלב זה, מופנה הלקוח לאתר ספק שירותי הסליקה לאתר, למתן פרטיי כרטיס האשראי או אמצעי תשלום אחר בדרך מאובטחת – שלב מתן פרטיי כרטיס האשראי ו/או אמצעי תשלום אחר וביצוע פעולת הסליקה עצמה אינה באחריות האתר או אנרגטי. בתום פעולת הסליקה ישלח ללקוח אישור בדוא"ל על פעולת הרכישה.

   3. למען הסר ספק, משלוח דואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

   4. יובהר כי אם חלה טעות בבחירת הפריט על ידי הלקוח או במתן פרטים אחרים, שומרת לעצמה אנרגטי את הזכות לדרוש בעבור תיקון הטעות דמי טיפול.

   5. במידה ותחול טעות כלשהי בפרטיי תיאור שירות כלשהו באתר ו/או במחירו ו/או כל פרט אחר המוצג באתר, שומרת לעצמה אנרגטי את הזכות לבטל את ביצוע הרכישה ולהודיע על כך ללקוח וכל זאת מבלי לחייב את הלקוח.

   6. במידה והתגלה כי אזלו המקומות לאיזה מהאירועים המשווקים באתר, רשאית אנרגטי לבטל את פעולת הרכישה או הרישום. באם בוטלה פעולת הרכישה או הרישום כאמור, אנרגטי לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ללקוח ו/או לצד ג' לרבות אך לא רק נזק בגין פעולת הרכישה אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

   7. מוסכם כי במידה וישנו פרט או פריטים שאינם ברורים ו/או שגויים ו/או נחוצים לצורך השלמת פעולת הרכישה או הרישום תוכל אנרגטי לפנות ללקוח בדוא"ל להשלמת/תיקון הפרטים. אנרגטי תשלח ללקוח הודעת דוא"ל לכתובת שציין בעת מילוי הפרטים  – באם לא ישיב הלקוח להודעת הדוא"ל תוך 7 ימים, תתייחס אנרגטי לפעולת הרכישה או הרישום כבטלה. אם חוייב הלקוח, תמתין אנרגטי 7 ימים נוספים ולאחריהם, תבטל את פעולת הרכישה ותזכה את הלקוח תוך גריעת 5% מסך העסקה או 100 ₪, עפ"י הנמוך מביניהם.
     

  7. אנרגטי לא תהיה אחראית לתקלה ו/או עיכוב בטיפול בפעולת הרכישה או הרישום באתר שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיוצ"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך פעולת רכישה או הרישום וכיוצ"ב. במקרים אלה רשאית אנרגטי להודיע על ביטול פעולת הרכישה או הרישום ולבטל את חיוב הלקוח, ככל ובוצע.
    

  8. ביטול הרכישה

   1. המשתמש רשאי לבטל את פעולת הרכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

   2. אנרגטי רשאית לבטל את פעולת הרכישה או הרישום מצידה כאשר:

 • חלו טעויות בהצגת הפרטים המתארים את אחד האירועים ו/או השירותים האחרים המוזמנים באתר;

 • אזלו המקומות לאחד מהאירועים ו/או אזל/ו השירותים המוזמנים באתר;

 • הלקוח לא מילא כלל או מילא פרטים שגויים או לא מלאים הנחוצים לצורך השלמת פעולת הרכישה או הרישום;

 • קיים חשש לפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו;

 • פעולת הרכישה ו/או הרישום בוצעה שלא כדין ושלא בהתאם לתקנון זה;

  1. ביטול פעולת הרכישה או הרישום מצידה של אנרגטי יתבצע באמצעות דוא"ל או באמצעות הודעה טלפונית ללקוח.
    

 1. סודיות, אבטחת מידע ונתונים -

  1. אנרגטי פועלת באופן סביר ובכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על שלמות הפרטים שנמסרו לה.

  2. על אף האמור לעיל, אין אנרגטי אחראי לכל מקרה של מחיקה ו/או פגיעה בפרטים שנמסרו לרבות עת היו ברשות האתר ולא תהיה מחויבת לפעול לשחזור קבצים כאמור.

  3. האתר מתעדכן באופן שוטף בהתפתחויות הטכנולוגיות בתחומי התוכנה והחומרה על מנת לספק ללקוחותיו הגנה הולמת מפני חדירה או פריצה בהתאם לשיקול דעתה של אנרגטי ועל פי המקובל בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, נוכח מגבלות האבטחה למערכות מידע ותקשורת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור בתכני המשתמשים, לא תישא אנרגטי בכל אחריות במקרה של גילוי ו/או שימוש במידע למעט שימוש שלא כדין על ידי אנרגטי.

  4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל מופנה המשתמש לסעיף "מדיניות שמירה על פרטיות" בתקנון זה.

  5. יודגש, כי בכל הנוגע איסוף פרטיי אמצעי התשלום וסליקת אמצעי התשלום השונים נעשים באמצעות חברות סליקה חיצוניות המספקות לאתר שירותים – לחברות הסליקה שנבחרו מוניטין רב – האחריות לביצוע החיוב, הסליקה, השמירה והאבטחה על נתוני אמצעי התשלום הם באחריות ספקי שירותי הסליקה בלבד.

  6. רישומי האתר יהוו ראיה לכאורה בכל הקשור בשירותים.
    

 2. אחריות ושירות

  1. השירותים והמידע המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם וכיו"ב. 

  2. אנרגטי ו/או מי מטעמה אינה ולא תהא אחראית לכל טעות, בבחירת השירות שיירכש על ידי המשתמש.

  3. אנרגטי אינה ולא תהא אחראית לכל שימוש לרעה, שלא כדין, שיבוצע באמצעות האתר.

  4. מובהר כי השימוש בשירותים ו/או ביצוע פעולת הרכישה ו/או הרישום יהא על אחריותם הבלעדית של המשתמשים/לקוחות לפי העניין. אנרגטי ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז אנרגטי שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

  5. בכל מקרה, גם אם יקבע בית משפט בפסק דין חלוט, כי נגרם נזק ישיר כלשהו למי מהמשתמשים באיזה מן השירותים, סכום הפיצוי שתשלם אנרגטי לא יעלה על ערך השירות שרכש המשתמש בגינו הגיש את התביעה.

  6. המשתמש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל שירות שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS), וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין אם במפורש, מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או הלקוח ו/או צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור, וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

  7. לפני ביצוע כל עסקה ו/או נטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, מומלץ לבצע את כל הבדיקות הדרושות, לרבות בנוגע לאירועים ו/או לשירותים האחרים המוצעים באתר. אנרגטי לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש, בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

  8. מוסכם כי אם אירועים שאינם בשליטת אנרגטי יעכבו או ימנעו קיום האירועים ו/או את השירותים שפורסמו באתר, או אם בשל פעולות התלויות בכוח עליון יימנעו קיום האירועים ו/או השירותים ו/או קיומם במועד, לא תשא אנרגטי באחריות כלשהי ומבלי לגרוע מהאמור היא תהיה רשאית להודיע על ביטול פעולת הרכישה (כולה או חלקה) או הרישום, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
    

 3. מדיניות פרטיות

  1. מסירת הפרטים האישיים בעת פעולת הרכישה או הרישום נעשית עפ"י רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם ושימוש בהם לכל דבר המותר על פי הדין והדורש הסכמתו. השימוש באתר ואישור המשתמש על מדיניות הפרטיות מעידים על כך כי הלקוח המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו על ידי אנרגטי.

  2. הפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים וכל מידע נוסף שיצטבר אודותם יישמר על ידי אנרגטי והיא לא תעשה בו כל שימוש ללא הרשאת המשתמש אלא בכפוף לכל דין.

  3. אין חובה על המשתמש באתר למסור פרטים אולם קבלת מקצת משירותי האתר, לרבות פעולות רכישה, לא תתאפשר ללא מסירת הפרטים המצוינים בטופס ההזמנה כשדות חובה.

  4. על מנת לשמור על פרטיות המשתמש וסודיות המידע, נעשה שימוש בתקני אבטחה גבוהים. לשם כך ננקטים אמצעי זהירות מקובלים. העברות של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן SSL. יחד עם זאת בהיות אירועים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא אנרגטי אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

  5. נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו על ידי אנרגטי מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח וישמשו רק לצורך השלמת פעולת הרכישה או הרישום.

  6. הצגת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להוות עבירה פלילית. כנגד המוסר פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ו/או פליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאנרגטי עקב שיבוש הליכי המכירה.

  7. פרטי משתמש, אשר יתועדו באופן אוטומטי בעת גלישה או ביצוע פעולה באתר, ייתכן וישמשו את אנרגטי לצרכי בקרה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול הלקוחות.

  8. המידע שיישמר על ידי אנרגטי ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן: לשפר את השירותים המוצעים באתר, ובכלל זה יצירה וביטול שירותים או אירועים, הצגת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר. יצוין כי המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי ללא כל זיהוי אישי, לאפשר להנהלת האתר יצירת קשר עם המשתמש, מסירת מידע פרסומי, מידע עם שירותים חדשים, מידע על אירועים וכן על מגזינים עסקיים בדואר אלקטרוני. מידע כזה ישוגר אל המשתמש בהתאם להסכמה מפורשת שנתן במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. למשתמש שמורה הזכות בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מאנרגטי. בנוסף ישמש המאגר לזיהוי המשתמש בעת כניסות חוזרות לאתר, לצורך התאמת השירותים של המשתמש בהתאם להעדפותיו, שימוש המשתמש בשירותי האתר, יצירת קשר עם המשתמש במידת הצורך, ניתוח ובקרה סטטיסטית ומסירת מידע לצד ג' – מידע אשר לא יזהה את המשתמש באופן אישי וכן לכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות.
    

  9. הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982;
    

  10. פרטי המשתמש האישיים והמידע שנאסף אודותיו לא יועבר על ידי אנרגטי לצד שלישי אלא במקרים הבאים: הפרת תנאי השימוש והרכישה באתר על ידי המשתמש, ביצוע או ניסיון לבצע פעולות המנוגדות או נחזות כמנוגדות לחוק באמצעות האתר, בהתאם לצורך  אספקה תקינה של שירותי האתר ומימוש מטרות השימוש במידע כמפורט לעיל, ככל שיידרש, במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין אנרגטי, במקרה של צו שיפוטי המורה לאנרגטי למסור את פרטי המשתמש או את המידע אודותיו לצד שלישי. יודגש כי אנרגטי איננה מתחייבת להתנגד לשום בקשה לצו שיחייב אותה למסור פרטים אודות הלקוח לצד ג'.
    

  11. אנרגטי שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים עם אנרגטי וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי. אולם היא לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהות המשתמשים ללא הסכמתם המפורשת.
    

  12. אנרגטי רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר וזאת על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע.
    

  13. ככל שהמשתמש אינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. אולם לידיעת המשתמש ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר לא יהיו זמינים.
    

  14. אנרגטי שומרת לעצמה את הזכות להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות המשתמש כגון web beacons. יובהר כי חברות אלו עושות שימוש באמצעים הנ"ל בהתאם למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות של אנרגטי. לחברות אלו אין גישה לעוגיות של אנרגטי ולאנרגטי אין גישה לעוגיות שלהן.
    

  15. אנרגטי אינה מתחייבת ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. יחד עם זאת נעשה באתר שימוש במערכות אבטחה שמטרתן אבטוח המידע באופן מיטבי, בהתאם למקובל. אולם אין במערכות אלו משום הגנה מלאה ומוחלטת.
    

  16. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ככל שהיא פועלת על פי הוראות הדין.
    

 4. שירות לקוחות והודעות

  1. לפרטים בעניין אירועים או שירותים הניתנים על ידי אנרגטי ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אנרגטי בטלפון: 04-6369720 או בדוא"ל  office@energety.co.il בימים א'-ה' בין השעות 9:00-17:00, למעט בימי חג ובערבי חג.

  2. הודעות הצדדים זה לזה יישלחו באמצעות הדוא"ל ודוא"ל אנרגטי יהיה דוא"ל שירות הלקוחות הנ"ל. הודעה שתשלח באמצעות דוא"ל תיחשב ככזו שהגיעה ליעדה ביום העסקים שלאחר מועד המשלוח.

  3. כתובת אנרגטי היא קיבוץ גבעת חיים איחוד ת.ד. 668 הודעה שתשלח לאנרגטי בדואר תיחשב ככזו שהומצאה לאתר במועד מסירתה בפועל.
    

 5. שונות

  1. הפרסומים השונים של השירותים ו/או האירועים באתר, כפופים לאמור בתקנון זה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בפרסומים לבין האמור בתקנון זה, יגבר האמור בתקנון זה.

  2. כל התנאים המפורטים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל הליך משפטי בגין כל עילה בקשר עם אתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז מרכז בלבד.

  3. על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970. מבלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, אנרגטי תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה כל סעדים.

  4. תקנון זה יעמוד לעיון באתר לכל דורש, וללא תשלום.

bottom of page